Historia książki (od starożytności po współczesność)

Wydawnictwa zwarte:

1. 600 lat książki w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1964.

Sygnatura: 5702-Czyt.-III-D, 5703

2. Antyczna książka ilustrowana / Maria Nowicka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

(Książki o Książce)

Sygnatura: 38810, 38811-Czyt.-III-D

3. Cztery wieki polskiej książki technicznej / T. Nowak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 1961.

Sygnatura: 5776

4. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku / Maria Barbara Topolska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.

(Książki o Książce)

Sygnatura: 55800-Czyt.-III-D

5. Dzieje książki / Svend Dahl. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.

Sygnatura: 6160-Czyt.-III-D

6. Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / [oprac.] Dariusz Jarosz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 117.)

Sygnatura: 90073-Czyt. III-D

7. Dziwne historie książki / Zbysław Arct. - Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.

Sygnatura: 14652

8. Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki / Roderick Cave i Sara Ayad ; [tł. Ewa Romkowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2015.

Sygnatura: 93401-Czyt.-III-D

9. I książki mają swoją historię / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.

Sygnatura: 47770

10. Joachima Lelewela bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Samuela Bandtke : historja drukarń Krakowskich - tudzież historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie : a przydatny katalog inkunabułów polskich / Joachim Lelewel, T.1-2. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1980.

Sygnatura: 50310-Czyt.-III-D, 50311-Czyt.-III-D

11. Konserwacja książki w Polsce przedrozbiorowej / Janisław Osięgłowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1985.

(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej)

Sygnatura: 57776

12. Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

Sygnatura: 43579, 43581

13. Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Sygnatura: 19286, 19287, 22136, 22135

14. Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Sygnatura: 60003-Czyt.-III-D

15. Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Sygnatura: 49126, 49127

16. Książka grecka średniowieczna i renesansowa / Janina Czerniatowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Sygnatura: 22562, 22563-Czyt. III-D

17. Książka jej dzieje i funkcja społeczna / [Aut.] Krzysztof Migoń i in. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1975.

(Powszechne Wykłady Uniwersyteckie)

Sygnatura: 34630-Czyt.-III-D, 42094

18. Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia / Anna Żbikowska-Migoń. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski= Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 365)

(Bibliotekoznawstwo ; 9)

Sygnatura: 25829

19. Książka polska wydawana na Śląsku w XV-XVIII wieku / Barbara Górska, Adam Skura. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.

Sygnatura: 18928-Czyt. II-D

20. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski / Helena Szwejkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Sygnatura: 9940

21. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski, Helena Szwejkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Sygnatura: 50120, 50121-Czyt. III-D

22. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski, Helena Szwejkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

Sygnatura: 40395, 40396, 40397, 40953

23. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej / Edward Potkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.

Sygnatura: 53134-Czyt.-III-D, 53490

24. Książka w Petersburgu / Iosif Barnebaum ; tł. [z ros.] Jerzy Jakubowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

(Książki o Książce)

Sygnatura: 66610-Czyt.-III-D

25. Książka w starożytności : z 24 ilustracjami w tekście / Jerzy Manteuffel. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1947.

Sygnatura: 122-Czyt.-III-D, 123, 737

26. Księga-Nauka-Wiara w średniowiecznej Europie = Book-Learning-Faith in Mediaeval Europe / pod red. Tomasza Ratajczaka ; przy współpracy Jacka Kowalskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2004.

Sygnatura: 84623

27. Narodziny książki / Lucien Febvre, Henri-Lucien Martin ; przekł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka ; posł. Paweł Rodak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

(Communicare : historia i kultura)

Sygnatura: 93236

28. Od deski do deski / Janusz Roszko. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974.

Sygnatura: 17299-Czyt.-XVII-A

29. Od papirusu do bibliobusu : książka o książce / Celestyn Kwiecień. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1960.

Sygnatura: 3710, 5380

30. Polskich broniły progów / Jan Wróblewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.

(Książki o Książce)

Sygnatura: 46320-Czyt.-III-D, 46467, 46741

31. Problemy księgoznawcze w Polsce XIX wieku : (o polską bibliografię bibliologiczną za XIX w.) / Elżbieta Słodkowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1973.

(Prace Instytutu Bibliograficznego ; nr 18)

Sygnatura: 15106, 14948

32. Słownik pracowników książki polskiej : suplement II / pod red. Hanny Tadeusiewicz ; z udziałem Bogumiła Karkowskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000.

(Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 39)

Sygnatura: 80135-Czyt.-VI-K

33. Staropolski świat książek / Barbara Bieńkowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Sygnatura: 23582, 23583, 23585, 24814-Czyt.-III-D

34. Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku / Helena Szwejkowska. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Sygnatura: 37220, 37221, 37306, 37307-Czyt.-III-D

35. Z dziejów i techniki książki / Józef Grycz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951.

Sygnatura: 39910-Czyt.-III-D

36. Zarys dziejów książki / Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze - CUKB, 1987.

Sygnatura: 62921-Czyt.-III-D

37. Zarys wiedzy o książce dla bibliotekarza / Ksawery Świerkowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1958.

Sygnatura: 2467-Czyt.-III-J, 2468

38. Zawsze pod kopułą : 150 lat Ossolineum / Wojciech Jankowerny, Jan Okopień. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1970.

Sygnatura: 9763, 14701

39. Ze studiów nad renesansowym drzeworytem książkowym w Poznaniu w 16 wieku / Jan Muszyński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1970.

Sygnatura: 13962

40. Życie książki : edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. / Jan Muszkowski ; w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem Hanny Tadeusiewicz ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 166)

Sygnatura: 93709-Czyt. - III D

Artykuły z czasopism:

1. ...A może by tak e-książkę! / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. - 2014, nr 12, s. 16-19

Pierwsze kroki w świecie wirtualnym.

2. AUDIOBOOK - słuchanie i radość lektury / Jacek Ladorucki // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 9, s. 4-9

3. BAZYLEA - z dziejów książki / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010,
nr 5 (17), s. 27

4. BIBLIOTEKI w starożytności / Anna Zeler // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 12-13

Konspekt lekcji bibliotecznej dla pierwszej klasy liceum.

5. CO CZYTALI prapradziadkowie? / Anna Boguszewska // Poradnik Bibliotekarza - Świat książki dziecięcej. - 2013, nr 12. s. 1-3

6. CZYTELNICTWO audiobooków / Magda Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 15-18

7. E - booki, czyli książki cyfrowe / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7-8, s. 7-10

8. E-booki w Książnicy Podlaskiej - z pierwszych doświadczeń / Ewa Kołomecka // Bibliotekarz. - 2014, nr 4,
s. 8-9


9. EPOKA e-czytelnictwa: Bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań / Agnieszka Hałubiec // Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 34-37

10. KILKA refleksji o książce multimedialnej / Beata Taraszkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12,
s. 3-7

11. KRÓTKA historia książki elektronicznej / Jacek Włodarski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 6, s. 28-30

12. KSIĄŻKA bez książki? / Mirosława Michałek // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 4, s. 11-13

13. KSIĄŻKA i informacja w erze mediów cyfrowych / Agata Arkabus, Anna Płusa. - Konkurs wojewódzki. // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 11, s. 10-12

14. KSIĄŻKA i inne formy przekazu treści w środowisku edukacyjnym / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 6, s. 3-6

15. KSIĄŻKA mówiona we współczesnej bibliotece / Alicja Klich // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, s. 3-6

Na przykładzie Książnicy Pomorskiej.

16. KSIĄŻKA polska w Internecie / Zdzisław Dobrowolski // Nowe Książki. - 2001, nr 11, s.78-79

17. KSIĄŻKA w dziejach kultury / Barbara Bieńkowska // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 3, s.177-183

18. KSIĄŻKI do słuchania / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 9, s. 25

19. KSIĄŻKI wracają z tułaczki - pokłosie m. in. akcji pruszkowskiej / Martyna Figiel // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 2, s. 16-19

20. KSIĄŻKI, które idą tam, gdzie Ty / Hanna Milewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s.58-59.

21. NOWE formy książki : możliwości i zagrożenia / Zdzisław Dobrowolski // Przegląd Biblioteczny. - 2001,
z. 3, s. 199-207

22. NOWE technologie i e-booki w bibliotekach / Ewelina Pawłowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013,
nr 7-8, s. 27

Relacja z konferencji 22 maja 2013 r. organizatorem BN i BP Gminy Grodzisk Mazowiecki.

23. O BIBLII Gutenberga i Jubileuszu / Maria Wilczek // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 12, s. 10-12

24. OD GUTENBERGA do książki w wydaniu internetowym / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 3-9

25. OD KAMIENIA do kodeksu czyli historia książki rękopiśmiennej : konspekt lekcji w klasie 5 / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska - Duda // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 9-11

26. ODZYSKANE zrabowane... i książki mają swoje losy / Marzena Błach // Bibliotekarz. - 2015, nr 3, s. 33-36

27. OMNIA mea mecum porto, czyli o czytnikach e-bookach / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s. 40-43

28. "PO ukończeniu książki skryba tańczy radosnym krokiem" Słów kilka o średniowiecznych rękopisach polskich i z Polską związanych / Dorota Pietrzkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 12, s. 4-8

29. POTENCJAŁ edukacyjny książek obrazkowych na przykładzie warsztatów językowo-czytelniczych
w ramach projektu ''Za progiem'' - wyprawy odkrywców/ Małgorzata Centner-Guz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 2, s.64-80

30. PRAWDY i mity o e-bookach / Jacek Włodarski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4,
s. 28-31

E-booki.

31. PRAWIE wszystko o czytniku e-booków / Dariusz Kwiecień // Biblioteka w Szkole / Biblioteka - centrum informacji. - 2012, nr 7-8 / nr 3, s. 6-8

32. PRZYSZŁOŚĆ e-książki - próba prognozy / Jacek Włodarski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 5, s. 26-28

33. SZEŚĆ i pół wieku z książką - Jubileusz / Krzysztof Kaleta // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 22-25

34. TRENDY rozwoju książki w świecie / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 9-12

35. WIEDZA o książce w praktyce bibliotecznej / Henryk Hollender // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 2-6

36. WIEDZA o książkach : (1) / Marian Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s.11-14

37. WŁADZA i książka - dawniej i później / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 12, s. 23-25

38. WSPÓŁCZESNE nośniki tekstu alternatywą czy wyzwaniem dla książki drukowanej (na przykładzie Książnicy Pomorskiej) / Alicja Klich // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 1, s. 4-7

Nowe nośniki publikacji książkowych jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczeństwa informacyjnego.

39. WSPÓŁCZESNE nośniki tekstu alternatywą czy wyzwaniem dla książki drukowanej (na przykładzie Książnicy Pomorskiej) cz. II / Alicja Klich // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 15-18

Netografia:

http://biblioteka.tu.koszalin....

http://img.iap.pl/s/722/206518/Edytor/historia_ksiazki_w_Polsce-prezentacja_(2).pdf

https://pomoceszkola.pl/artykul/11461/historia-ksiazki-od-tabliczki-glinianej-do-ebooka

https://www.youtube.com/watch?v=FjfV6rWn7qI

https://www.youtube.com/watch?v=DVW-JE4_ujU

Oprac.: Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Katalogi OnLine (Logo SOWA)

Katalogi OnLine

kontakt - biblioteka

tel. 65 529 93 34 nr wew. 35


Kontakt

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno

Logo akredytacj kuratorium oświaty